Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne


Zaremba Michał

Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne

Cena detaliczna: 61,80 zł
Twoja cena: 56,49 zł

Wydawnictwo: Difin
Oprawa: miękka
Numer katalogowy: 340341
ISBN: 9788376410593
Dostępność: produkt chwilowo niedostępny


Poleć znajomym:

Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne - opis

Publikacja jest przeznaczona dla osób, dla których ustawa o dostępie do informacji publicznej jest podstawowym narzędziem pracy, czyli dziennikarzy i rzeczników prasowych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, jak rzadko która ustawa, doczekała się już bardzo bogatego orzecznictwa. Dotyczące jej wyroki można liczyć w tysiącach, co świadczy zarówno o tym, jak bardzo potrzebny był taki akt, jak i o tym, że jego przepisy są mało precyzyjne, a samo prawo do informacji często nadużywane. Brak precyzji ustawy sprawia, że bez znajomości dorobku orzeczniczego skuteczne skorzystanie z niej jest utrudnione.
W publikacji poddano szczegółowej analizie: pojęcie informacji publicznej, tryb dostępu do takiej informacji oraz ograniczenia tego dostępu. Przydatne czytelnikowi mogą się też okazać dołączone wzory pism procesowych związanych z udostępnianiem informacji. Dla ułatwienia lektury na końcu książki dodane zostały najważniejsze przepisy dotyczące realizacji analizowanego prawa. Tym, co szczególnie wyróżnia książkę wśród innych pozycji poświęconych tej samej problematyce, jest omówienie kilkuset wyroków sądów administracyjnych zapadłych na podstawie ustawy z 2001 r.

Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne - spis treści

Wykaz skrótów
Przedmowa
Rozdział 1. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej
1.1.Konstytucja
1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
1.3. Ustawy odrębne
1.4. Regulaminy Sejmu i Senatu
1.5. Inne akty normatywne
Rozdział 2. pojęcie informacji publicznej i podmioty zobowiązane do jej udostępnienia
2.1. Pojęcie "zadania publicznego"
2.2. Pojęcie "majątku publicznego"
2.3. Pojęcie "informacji publicznej"
2.4. Pojęcie "dokumentu urzędowego"
2.5. Akta sprawy
2.6. Dokumenty robocze i wewnętrzne
2.7. Zasada "bezwarunkowego" udostępnienia informacji. Informacja publiczna przetworzona
2.8. Zasada swobodnego dysponowania uzyskaną informacją. Dokumenty - utwory
2.9. Zasada udzielania informacji aktualnej i"spersonalizowanej"
2.10. Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej
Rozdział 3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
3.1. Tryby dostępu do informacji publicznej
3.2. Tryb wnioskowy - uwagi wstępne
3.4. Udzielenie informacji "bez pisemnego wniosku"
3.5. Treść i forma wniosku
3.5. Właściwość
3.6. Wstępne badanie wniosku
3.7. Terminy udzielenia informacji
3.8. Sposób i forma udostępnienia informacji
3.9. Przypadki bezdecyzyjnego zakończenia postępowania
3.10. Przypadki zakończenia postępowania decyzją administracyjną
3.11. Koszty udostępnienia informacji
3.12. Sądowa kontrola realizacji obowiązków informacyjnych
3.13. Postępowanie przez sądami administracyjnymi
3.14. Postępowanie przed sądami powszechnymi
Rozdział 4. Bezwnioskowe tryby dostępu do informacji publicznej
4.1. Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
4.2. Prawo wstępu na posiedzenie organu władzy publicznej
4.3. Udostępnianie informacji publicznej w trybie art. 11 UDIP
Rozdział 5. Ograniczenia prawa do informacji publicznej
5.1. Pojęcie tajemnicy prawnie chronionej
5.2. Tajemnica państwowa isłużbowa
5.3. Tajemnica skarbowa
5.4. Tajemnica statystyczna
5.5. Tajemnica postępowania kontrolnego NIK
5.6. Prywatność
5.7. Dane osobowe
5.8. Tajemnica przedsiębiorcy
Rozdział 6. Dostęp do informacji w świetle wybranych przepisów odrębnych
6.1. Roszczenia informacyjne w Prawie prasowym
6.2. Artykuł 156 ust. 1 i ust. 5 Kodeksu postępowania karnego
6.3. Artykuł 9 z d. II i art. 525 Kodeksu postępowania cywilnego
6.4. Artykuły 73 i 74 Kodeksu postępowania administracyjnego
6.5. Prawo archiwalne
6.6. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Rozdział 7. Prawo do informacji w systemie prawa międzynarodowego
7.1. Prawo do informacji w systemie prawnym Rady Europy
7.2. Dostęp do informacji o funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej
Bibliografia
Załącznik 1. Wzory pism procesowych
Wzór nr 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wzór nr 2. Odwołanie od decyzji
Wzór nr 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wzór nr 4. Skarga do WSA na decyzję administracyjną
Wzór nr 5. Skarga do WSA na bezczynność
Wzór nr 6. Pozew do sądu powszechnego
Załącznik 2. Wybrane akty i przepisy prawne
Ustawa z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z2001 Nr112, poz. 1198
z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10 poz. 68 z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.09.1997r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) (wyciąg)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.01.2002r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 36)
Ustawa z 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Ustawa z 6.06.1997r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296
z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 30.08.2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.
z 2002r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 6.06.1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz. 553 z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U z 2005r. Nr 196, poz. 1631
z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
(wyciąg)
Ustawa z 23.12.1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)
(wyciąg)
Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.) (wyciąg)
Ustawa z 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
(wyciąg)
Ustawa z 4.02.1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.) (wyciąg)
Rozporządzenie (WE) Nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 30.05.2001r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. WE 01/t. 3 L 145/43)